Open In Lommel

Disclaimer en privacy

Disclaimer

Onderstaande regeling is van toepassing op www.openinLommel.be Het gebruik van de website www.openinLommel.be houdt in dat de bezoeker onderstaande gebruiksvoorwaarden geheel en onherroepelijk aanvaardt.

Intellectuele eigendomsrecht

© Copyright 2020 – WEBSTEK DIGITAL AGENCY. Alle rechten voorbehouden. De vormgeving, alle teksten en gegevens van deze site mogen op geen enkele manier gekopieerd of gepubliceerd worden in eender welke vorm.

Betrouwbaarheid

Op deze website bieden wij gratis informatie. Deze gegevens worden door WEBSTEK DIGITAL AGENCY/openinLommel.be enkel informatief aangeboden. Hoewel wij de meeste aandacht en zorg besteden aan de inhoud en de opmaak van onze site, kunnen wij de volledig-, betrouwbaar- en nauwkeurigheid hiervan niet garanderen. 

Websites van derden

Deze site bevat links naar andere websites. Deze links worden door WEBSTEK DIGITAL AGENCY/openinLommel.be enkel aangeboden ter info en voor het gebruikersgemak. WEBSTEK DIGITAL AGENCY is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de beschikbaarheid van deze websites van derden.


Aansprakelijkheid

WEBSTEK DIGITAL AGENCY/openinLommel.be kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de website of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. WEBSTEK DIGITAL AGENCY/openinLommel.be kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige en toekomstige inhoud van andere sites waarnaar gelinkt wordt.

Privacyverklaring

WEBSTEK DIGITAL AGENCY/openinLommel.be hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor uw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

WEBSTEK DIGITAL AGENCY/openinLommel.be houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

WEBSTEK DIGITAL AGENCY/openinLommel.be, gevestigd aan Fabrieksstraat 145, 3900 Pelt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Fabrieksstraat 145, 3900 Pelt, info@webstek.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

WEBSTEK DIGITAL AGENCY/openinLommel.be verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • locatiegegevens;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • lijst met contactgegevens van de klant via een app;
 • internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@webstekdesign.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WEBSTEK DIGITAL AGENCY/openinLommel.be verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • WEBSTEK DIGITAL AGENCY/openinLommel.be analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WEBSTEK DIGITAL AGENCY/openinLommel.be bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bij.

Delen van persoonsgegevens met derden

WEBSTEK DIGITAL AGENC/openinLommel.beY verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen van onze facturatie;
 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. WEBSTEK DIGITAL AGENCY/openinLommel.be blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WEBSTEK DIGITAL AGENCY/openinLommel.be gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WEBSTEK DIGITAL AGENCY/openinLommel.be en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computer-bestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@webstek.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-0

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WEBSTEK DIGITAL AGENCY/openinLommel.be neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@webstek.be.

Wijziging privacyverklaring 

WEBSTEK DIGITAL AGENCY/openinLommel.be kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 2 november 2020.